ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1.              ๑. จัดทำเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักวิชาการครอบคลุมกระบวนการศึกษาค้นคว้า      อย่างน้อย 2500 คำ

2.  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  จัดนิทรรศการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

4.  ประเมินผลการนำเสนอผลงาน และสามารถแก้ไขพัฒนาการนำเสนอผลงาน

5.  ใฝ่รู้ มีความพอเพียง มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: