เกณฑ์คะแนนผลงาน (เอกสาร)

เกณฑ์การให้คะแนนรายงาน  IS

 คะแนนรวม 20 คะแนน

เกณฑ์/น้ำหนัก

4

3

2

1

1.ความถูกต้องของแบบฟอร์ม

องค์ประกอบรายงาน ครบถ้วนทุกหัวข้อ แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน เป็นไปตามลำดับ

องค์ประกอบรายงาน  ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญ แบ่งหัวข้อย่อยออกอย่างชัดเจน เป็นไปตามลำดับ

องค์ประกอบรายงาน  ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญ แต่การแบ่งหัวข้อย่อยไม่ชัดเจน

ขาดองค์ประกอบที่สำคัญของรายงาน

2.การนำเสนอข้อมูล

นำเสนอข้อมูลครบถ้วนในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง หรือ บรรยาย ถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน

นำเสนอข้อมูลครบถ้วน ในรูปแบบที่เหมาะสม แต่ไม่ชัดเจนเช่น ชื่อตาราง หรือ กราฟ

รูปแบบนำเสนอข้อมูลไม่เหมาะสม แต่มีข้อมูลครบถ้วน

ข้อมูลไม่ครบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

3.การสรุป และข้อเสนอแนะ

– สรุปถูกต้อง ครอบคุลมข้อมูล และสรุปครบตามวัตถุประสงค์

-ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการศึกษาและมีความเป็นไปได้ในการศึกษาต่อยอดและการนำไปใช้

– สรุปถูกต้องครอบคลุมข้อมูล และสรุปครบตามวัตถุประสงค์

-ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจน

– สรุปถูกต้อง

แต่ไม่ครบตามวัตถุประสงค์

 

สรุปไม่ถูกต้อง

สรุปไม่ตรงข้อมูล

4.การใช้ภาษา

ภาษาถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่อ

ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี

ภาษา ไม่ชัดเจนแต่ สามารถสื่อข้อมูลที่สำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้

ใช้ภาษาผิดบางแห่ง หรือ

ไม่เหมาะสม  แต่ สามารถสื่อข้อมูลที่สำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้

ภาษาผิดหลายแห่ง ทำให้สื่อความหมายข้อมูลผิด

5.เอกสารที่เกี่ยวข้องและบรรณานุกรม

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องและเพียงพอ โดยอ้างอิง และจัดทำบรรณานุกรม ถูกต้อง

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องและเพียงพอ โดยอ้างอิง และจัดทำบรรณานุกรม ผิดบางแห่ง

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้อง แต่ไม่เพียงพอ ขาดการอ้างอิง และบรรณานุกรม ไม่ครบถ้วน

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่ถูกต้อง

ขาดบรรณานุกรม

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: