โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

 

ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ/

ความคิดรวบยอดของ หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

คะแนน

น้ำหนัก

สัดส่วน

1.

การเขียนรายงาน

 

การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบเอกสาร

รายงานควรมีองค์ประกอบสอดคล้อง ครอบคลุมกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า

1. จัดทำเอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักวิชาการ ครอบคลุมกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย 2500 คำ

14

4.0

40%

2.

เทคโนโลยี

การนำเสนอ

 

การเลือกวิธีการนำเสนอและสื่อสารผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและน่าสนใจทำให้การสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้รับสาร

2. นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

14

3.0

30%

3.

การจัดนิทรรศการ

นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการประกอบด้วยข้อมูล วัตถุสิ่งของผลงาน หรือผลิตภัณฑ์บางส่วนพอเป็นตัวอย่างในสถานที่ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเหมาะสม โดยเน้นเป็นพิเศษจะช่วยเร้าใจให้ผู้ชมรับรู้เปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

3. จัดนิทรรศการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

4. ประเมินผลการนำเสนอผลงาน และสามารถแก้ไขพัฒนาการนำเสนอผลงาน

 

12

3.0

30%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: