คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษารูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  ส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์หน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  การแพร่และออสโมซิสปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม     ผลกระทบจากการทำลายป่าไม้ในท้องถิ่นการนำความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชไปใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  การลำเลียงน้ำของพืช  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส  หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและวิธีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์    ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ศึกษาองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ   การพยากรณ์อากาศ วิเคราะห์และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดและสามารถสังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ทดลองและอธิบายหน้าที่ ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส   ทดลองหาปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง      คลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนได- ออกไซด์ น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง     ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช  สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช  กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์  การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส  อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูล อธิบายถึงปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์  ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ    สืบค้นอธิบายองค์ประกอบและการ  แบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ทดลองสังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์   แปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ    ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน ฝนกรดและผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของการนำความรู้และกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มีความพอเพียง มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13

ว 4.1   ม.1/1, ม.1/2   

ว 6.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7

ว 8.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9

รวมทั้งหมด    31    ตัวชี้วัด

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: