ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.เข้าใจความสัมพันธ์องค์ประกอบหลักของโลก( ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต ) และการเปลี่ยนแปลง

2.พัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นองค์รวม   การแก้ปัญหา การตัดสินใจ  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามรถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.มีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและความตระหนักที่ถูกต้องเหมาะสม

Advertisements

4 comments on “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: