โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

 

ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

1

มารู้จักโลกทั้งระบบ

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต

ข้อ 1

ข้อ 3

4

2

เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ

สภาพแวดล้อมโลกของเรามีองค์ประกอบหลักคือ ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไม่ได้

ข้อ 1

ข้อ 3

8

3

วิเคราะห์และเลือกคำถามวิจัย

รวบรวมและพิจารณาคำถามของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์หาวิธีการตอบคำถามเพื่อนำไปสู่คำถามเพื่อการวิจัย

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

8

4

วางแผนการวิจัย

กำหนดขอบเขตการศึกษา วางแผนการทำงานวิจัยและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

10

5

เขียนเค้าโครงงานวิจัย

ฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญของการเขียนเค้าโครงงานวิจัย

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

10

รวม

 

40

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: