กำจัด “โรคแคงเกอร์” ผิวมะนาวด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”

         (บน) มะนาวที่ไม่เป็นโรคแคงเกอร์ หลังฉีดพ่นนาโนซิงค์ออกไซด์

                                                           (ล่าง) มะนาวที่เป็นโรคแคงเกอร์

การสาธิตฉีดพ่นนาโนซิงคืออกไซด์ผสมน้ำให้ต้นมะนาว

 ทีมนักวิจัยนาโน ลาดกระบังฯ นำ “นาโนซิงค์ออกไซด์” จำกัด “โรคแคงเกอร์” ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรปลูกมะนาว ที่ทำให้มะนาวตกเกรด ทั้งต้นและผลมีจุดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลจากแบคทีเรีย และยังขยายตัวต่อไปไม่สิ้นสุด แต่ผลจากการฉีดพ่นอนุภาคนาโนผสมน้ำช่วยยับยั้งการกระจายของโรคได้ และได้มะนาวผิวสวยขึ้น 
       
       “โรคแคงเกอร์” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้พืชผลอย่าง มะนาว มะกรูด และส้มโอ มีรอยแผลเป็นจุดนูนสีน้ำตาลเล็กๆ และล้อมรอบด้วย

วงเหลืองอย่างกระจัดกระจาย แต่ตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม โดยแบคทีเรียก่อโรคจะระบาดไปยังต้นอื่นเรื่อยๆ ซึ่งเกษตรกรจะแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นคอปเปอร์

ไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ออกซี คลอไรด์ แต่สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ทำให้ต้นมะนาวกลายเป็นสีน้ำเงิน และหากใช้มากๆ อาจทำให้มะนาวไม่ติดผล

หรือดอกร่วง อีกทั้งยังมีสารตกค้างถึงผู้บริโภค
       
       ทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้คิดค้นวิธีที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดย ทางวิทยาลัยได้จัดประกวดนวัตกรรมนาโน

ระดับมัธยมศึกษา โดยการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตร ซึ่งมีโครงงานทดลองใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อกำจัดโรคในมันสำปะหลัง และทีม

วิจัยได้ต่อยอดกับพืชหลายชนิด แต่พบว่าใช้กับมะนาวได้ผลมากที่สุด ทีมวิจัย พร้อม ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

พบว่าซิงค์ออกไซด์ช่วยแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์ในมะนาวได้ จึงได้ติดต่อ นางธนภร ธนภัทรเดชา กำนัน ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เจ้าของสวนมะนาวธนภร

ซึ่งปลูกมะนาวพันธุ์แป้นเกษตรประมาณ 60 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยการยับยั้งเชื้อราฆ่าแบคทีเรียของวิทยาลัย และ ดร.วิรัตน์ยังบอกด้วยว่า เมื่อไปถึงสวน

ของกำนันธรภรแล้ว พบว่ามะนาวทั้งสวนเป็นสีน้ำเงินจากการใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์

   ผลจากการทดลองใช้ซิงค์ออกไซด์ในส่วนของนางธนภรเป็นเวลา 1 ปี พบว่าโรคแคงเกอร์ไม่แพร่ระบาด  ลูกมะนาวมีผิวสวย ลูกโตขึ้น และจำหน่ายได้เต็มราคา

เนื่องจากผลมะนาวที่เป็นโรคนั้นจะขายได้ราคาไม่ดี ประหยัดต้นทุนจากลดใช้สารเคมีกำจัดแบคทีเรีย
       
       ด้าน ดร.วิรัตน์อธิบายเพิ่มเติมว่า ซิงค์ออกไซด์คือสังกะสีที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียดสีขาว และเป็นส่วนประกอบที่นิยมใช้

ผลิต “คาลาไมน์” ทาผิวเพื่อแก้อาการผดผื่น โดยคุณสมบัติของอนุภาคดังกล่าว ช่วยยับยั้งเชื้อราที่กัดกินใบพืช และมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย โดยทีมวิจัยได้ใช้ผงนา

โนซิงค์ออกไซด์ผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นสวนมะนาว ในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร สำหรับพื้นที่ 1 ไร่ และฉีดซ้ำทุก 10-15 วัน พบว่าอาการของโรคลดลง 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: