ข้าวนาโน

 

ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประสบปัญหาจากการปลูกที่ขาดประสิทธิภาพได้ผลผลิต

เพียง 400 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกณฑ์ที่ควรจะ ได้ผลผลิตคือ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้เนื่องจาก

การเพาะกล้าการเจริญเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอ การใช้ปุ๋ยเคมีที่มีต้นทุนสูงซึ่งเมื่อเทียบต้นทุนกับรายได้

ยังมีผลกำไรน้อยมาก

 อนุภาคนาโนซิงออกไซด์ มีสมบัติบางประการที่สามารถช่วยในการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งพืชที่ได้รับ

ซิงออกไซด์จะมีการต้านทานต่อโรคได้ดีกว่าพืชที่ไม่ได้ รับและปริมาณผลผลิตที่ได้รับหลังการเก็บเกี่ยวได้

สูงกว่าประมาณ 3-5 เท่าตัว นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในธาตุอาหารหลัก

คือ NPK

ด้วยเหตุผลนี้จึงทาให้ผู้จัดทาสนใจที่จะศึกษาผลการใช้นาโนซิงออกไซด์ในการ ปลูกข้าว เพื่อช่วยลดต้น

ทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้อันจะเป็นผลให้ชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี และขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: