ผ้าครามนาโน

ผ้าย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่ได้รับความนิยมในสังคมปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากมีความโดดเด่นทรงคุณค่า

ทางศิลปะและความสวยงาม กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิต

ผ้าย้อมสีสังเคราะห์ที่ใช้พลังงานสูง สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเร่งอัตราการเกิดภาวะโลกร้อนให้เร็วขึ้น

ผลจากการสำรวจการใช้ผ้าย้อมครามของผู้ผลิตและผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า

ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีข้อคิดเห็นสอดคล้องกันในความนุ่มของเนื้อผ้า ฝ้าย ลายผ้าและสีสวยงาม แต่มีข้อจำกัดในด้าน

ความคงทนของสีผ้าต่อการซักล้างตกสีง่าย ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์จากกระบวนการหมักสี

นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้ผ้าย้อมครามมีสมบัติเพิ่มขึ้น เช่น ป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ป้องกันการ

เจริญของเชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า

วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ มีสมบัติพิเศษหลายประการ ได้แก่ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีสมบัติที่ดีในด้านการดูดกลืนแสง

และใช้ในการผลิตสิ่งทอป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา การกำจัดกลิ่นของเสื้อผ้า เสื้อผ้าทำความสะอาดตัวเอง ผลิตเส้น

ใยและสิ่งทอที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้

ดังนั้นคณะผู้ทำวิจัยผ้าย้อมครามนาโนซิงค์ออกไซด์ จึงได้ศึกษาวิธีการนำวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้ในการผลิต

ผ้าย้อมครามที่มีอยู่เดิม เพื่อการพัฒนาสมบัติของผ้าย้อมครามนาโนซิงค์ออกไซด์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ผลิตและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามในท้องถิ่นต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: