ผักหวานนาโน

ชาวบ้านในเขตอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักแต่การทำนา 1 ปีสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

รายได้จากการทำนาไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนั้นชาวบ้าน

จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาความ

สามารถในการพึ่งตนเองโดยการหารายได้เสริมหลังจากว่างจากการทำนา อาชีพเสริมที่ว่าก็คือการเพาะกล้าไม้

เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมีการทำแบบครัวเรือนแล้วก็มารวมทำเป็นกลุ่ม

แต่มักประสบปัญหาการจำหน่ายได้กำไรน้อย เนื่องจากปัญหากล้าไม้เจริญเติบโตช้า ปัญหารากเน่า ขึ้นรา

 หมู่บ้านผักหวานนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง จึงได้มีการนำอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO )มาช่วยเร่ง

การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของกล้าผักหวาน ซึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่จำหน่ายได้ราคาดีมากกว่ากล้าไม้

ชนิดอื่นๆ การเพาะเมล็ดและเร่งการเจริญเติบโตของกล้าผักหวาน จะช่วยลดปัญหาในการเพาะปลูกและเป็นการเพิ่ม

ผลผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ราษฎร

อยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานนั้นเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: