ฉลากนาโน (NanoQ) กับความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย”

 

เรื่อง“ฉลากนาโน (NanoQ) อีกก้าวกับความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย”

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

1.หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้จากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความเป็นนาโนเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในส่วนที่มีเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยี หรือมีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบ เช่น เสื้อนาโน สีนาโน ฯลฯ ซึ่งนาโนเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมากมาย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาในอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานและให้บริการแก้ปัญหาพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะช่วยก่อเกิดความเชื่อมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในวงการนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้กว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีของประเทศให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนาโนเทคโนโลยี สมาคมฯ จึงจัดทำโครงการ      ฉลากนาโน (NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีโดยการออกเครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า “ฉลากนาโน (NanoQ)” ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุนาโนและตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติในด้านการสร้างความตระหนักในความสำคัญของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฉลากนาโน (NanoQ) ให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ) จึงมีดำริให้มีการจัดเสวนา“ฉลากนาโน (NanoQ) อีกก้าวกับความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย” ขึ้น

การเสวนาเรื่อง “ฉลากนาโน (NanoQ)อีกก้าวกับความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย” นี้ มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับฉลากนาโน (NanoQ) 4 กลุ่ม ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ   ฉลากนาโน (NanoQ)

 

2.วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันฉลากนาโน (NanoQ) ให้ผู้ประกอบการรับทราบและยื่นขอฉลากนาโน (NanoQ)

 

3. รูปแบบ

          เสวนาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและฉลากนาโน (NanoQ)

4. วันและเวลาในการจัดเสวนา

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 09.45 น.

 

 

09.45– 10.00 น.

 

 

10.00– 10.15 น.

10.15 – 11.15 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15-12.00 น.

 

 

 

 

 

12.00 น.

ลงทะเบียน

กล่าวเปิดเสวนา/วัตถุประสงค์

โดย ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

      นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทยกับการยกระดับด้วยนาโนเทคโนโลยี”

โดยคุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พักรับประทานอาหารว่าง

เสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลด้วยนาโน”

ผู้ร่วมเสวนา

·        คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

·        คุณอธิคม เติบศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

·        คุณพงษ์เชิด จามีกรกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

·        คุณโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

·        นพ. สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำกัด

การนำเสนอโครงการฉลากนาโน (NanoQ) / ตอบข้อซักถาม

·        คุณพอ บุณยรัตพันธุ์

·        ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์

·        ดร. ณัฐพันธุ์ ศุภกา

·        คุณเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์

คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ)

ปิดการเสวนา

 

 

5. สถานที่ดำเนินการ

ห้องวิภาวดี บอลลูม เอโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

6. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ประกอบการ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก และ 4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้ประกอบการมีความสนใจในการยื่นขอฉลากนาโน (NanoQ) เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

8. ผู้ดำเนินงาน

                สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: